Орган із сертіфікації та
оцінки відповідності продукції
ТОВ «НВП Міжнародні стандарти і системи»

Призупинення або скасування дії атестата виробництва і сертифікатів.

Призупинення або скасування дії атестата виробництва

                

За результатами технічного нагляду за атестованим виробництвом орган сертифікації може призупинити або скасувати атестат в наступних випадках:

- Виявлення невідповідності продукції, що випускається необхідному рівню якості виготовлення;

- У конструкцію або технологію виготовлення продукції без узгодження з органом сертифікації були внесені зміни, які можуть призвести до зниження рівня якості виготовлення продукції;

- При проведенні технічного нагляду було виявлено невідповідності виробництва атестованим технічним можливостям;

- Термін дії атестата закінчився, а підприємство не направляло матеріали для отримання атестата на наступний термін дії.

У випадках, якщо дію атестата призупинено, відновлення дії атестата здійснюється за рішенням органу сертифікації після проведення підприємством заходів коригуючого впливу для усунення причин виявлених невідповідностей.

Орган сертифікації письмово повідомляє підприємство про скасування дії атестата виробництва і одночасно визначає умови, при яких можливо його відновлення. Крім того, орган сертифікації розміщує інформацію на сайті ОС.


Призупинення або скасування дії сертифіката на систему управління.

За результатами технічного нагляду ОС може призупинити або скасувати дію сертифіката у випадках:

- Виявлення невідповідності системи управління вимогам стандартів на системи якості;

- Наявності обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;

- Виявлення неправильного використання сертифіката;

- Виявлення порушень правил або процедур, встановлених органом сертифікації.

Рішення про призупинення дії сертифіката на систему управління приймається у випадках, якщо протягом встановленого терміну прийняттям коригувальних заходів, погоджених органом сертифікації, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та підтвердити це без повторного проведення технічного нагляду.

Орган сертифікації письмово повідомляє підприємство і одночасно визначає умови, при яких можливо його відновлення. Крім того, орган сертифікації розміщує інформацію на сайті ОС.

В разі виконання підприємством зазначених вище умов у встановлений термін, орган сертифікації відновлює дію сертифіката і повідомляє про це виробника. В протилежному випадку сертифікат скасовується.

Орган сертифікації відміняє сертифікат відповідності на систему управління в випадках:

- Якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову невідповідність системи якості діючим вимогам;

- Якщо в разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідності новим вимогам;

- Якщо виробник довгий час не постачає виробів;

- Якщо виробник не виконав фінансові зобов'язання перед органом сертифікації;

- За умови офіційного звернення виробника про скасування.

Орган сертифікації письмово повідомляє підприємство і розміщує інформацію на сайті ОС.


Призупинення або скасування сертифіката відповідності.

За результатами технічного нагляду орган сертифікації продукції може призупинити або скасувати дію ліцензійної угоди чи сертифіката відповідності у випадках:

- Порушення вимог, що пред'являються до продукції при сертифікації;

- Порушення вимог щодо технології виготовлення, правил приймання, методів контролю, випробувань, позначення продукції, узгодження органом сертифікації при проведенні сертифікації продукції;

- Зміни нормативних документів на продукцію або на методи її випробувань без попереднього узгодження з органом сертифікації продукції;

- Зміни конструкції (складу), комплектності або технології виготовлення продукції без попереднього узгодження з органом сертифікації продукції;

- Наявність рекламацій і претензій до сертифікованої продукції;

- Невиконання заявником пропозицій органу сертифікації за результатами технічного нагляду;

- Відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом 6 місяців; иробництва сертифікованої продукції протягом більше 6 місяців;

- Невиконання заявником умов ліцензійної угоди;

- Відмова заявника від оплати робіт з технічного нагляду.

Один з етапів технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції є проведення коригувальних заходів у разі виявлення недоліків, які можуть призвести до випуску невідповідної продукції. Коригувальні заходи проводяться з метою виявлення причин невідповідностей продукції, встановлених при проведенні технічного нагляду, відновлення відповідності продукції вимогам, встановленим до неї під час сертифікації, виконання підприємством умов ліцензійної угоди. Роботи з надання рекомендацій щодо проведення коригувальних заходів підприємством-виробником проводяться на підставі результатів технічного нагляду, викладених в звіті, який затверджено керівником ОС, тієї ж комісією яка призначена для проведення технічного нагляду.

В разі істотних змін конструкції або характеристик продукції або змін вимог стандартів, на відповідність яким сертифікована продукція, або змін у формі власності, структурі або адміністрації постачальника, а також в разі надходження інформації, що вказує на те, що продукція більше не відповідає вимогам , підтвердженим при сертифікації, ОС повинен призначити комісії для повторної оцінки заявника.

За результатами технічного нагляду орган сертифікації приймає такі рішення:

- Призупинення дії сертифіката відповідності;

- Скасування сертифіката відповідності;

Рішення про призупинення дії ліцензійної угоди та/або сертифіката відповідності приймається у випадку, якщо прийняттям коригувальних заходів, погоджених органом сертифікації продукції підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та, без проведення повторних випробувань акредитованою випробувальною лабораторією, підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів.

В разі необхідності проведення повторних випробувань акредитованою лабораторією ліцензійна угода та сертифікат відповідності скасовуються.

В разі призупинення дії сертифіката відповідності або атестата виробництва здійснюються такі коригувальні заходи:

Орган сертифікації в триденний термін направляє письмову інформацію про прийняте рішення щодо зупинення дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди до заявника та розміщує інформацію на сайті ОС.

В письмовій інформації ОС вимагає, щоб протягом періоду призупинення дії постачальник не робив ніяких заяв, які вводять в оману щодо стану сертифікації, і припинив використовувати знак сертифікації або логотип на продукцію, яка виробляється з дати повідомлення про призупинення дії сертифіката.

Якщо доречно, крім цього орган сертифікації вимагає:

- Щоб несертифікована продукція не розміщувалася на ринку;

- Щоб потенційно несправна сертифікована продукція піддавалася коригувальних дій, включаючи відкликання продукції, якщо це може бути застосовано.

ОС оформляє рішення в двох примірниках.

Рішення оформляється виконавцем і підписується керівником ОС або його заступником.


Дію сертифікату або атестата виробництва може бути відновлено після проведення підприємством заходів коригуючого впливу для усунення причин виявлених невідповідностей.

Звіт про результати виконання коригувальних заходів щодо усунення невідповідностей продукції, проведених за результатами технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, атестованим виробництвом, системою управління, надається підприємством в ОС в письмовій формі.

Підприємству необхідно письмово повідомляти ОС, чи було під час проведення коригувальних заходів невідповідну продукцію вилучено зі складів, підприємств торгівлі, у споживачів, тощо.

Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо:

- Продукція після їх виконання відповідає вимогам НД (перевіряє ОС);

- Внесено зміни в виробничий процес, що виключають виготовлення продукції, яка вимагає повторної оцінки й коригуючих заходів (перевіряє ОС);

- Невідповідна продукція вилучена зі складів, оптових баз, підприємств торгівлі, у споживачів, знищена або проведені інші дії, які забезпечують належну ефективність вжитих заходів.

ОС приймає рішення про відновлення дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди. Рішення друкуються в 2 примірниках.

Рішення про відновлення дії сертифіката або атестата виробництва готуються фахівцем органу і підписується керівником або заступником керівника ОС.

Дія сертифікату або атестата виробництва поновлюється з моменту поновлення її у Реєстрі Системи за рішенням ОС (дата збігається з датою вирішення ОС).

Дія сертифікату або атестата виробництва і ліцензійної угоди скасовується з моменту виключення його з Реєстру Системи. При цьому дата збігається з датою вирішення ОС.

Орган сертифікації направляє письмову інформацію про прийняте рішення щодо дії сертифіката і ліцензійної угоди до заявника і розміщує інформацію на сайті ОС.

В разі скасування дії, заявник повинен повернути оригінали сертифікатів та атестатів виробництва і всі копії в ОС. Повернені оригінали та копії, видані в системі сертифікації ОС «Міжнародні стандарти та системи» підлягають знищенню за актом. Орган сертифікації може прийняти рішення про переоформлення сертифіката (атестата виробництва) в разі змін в назві підприємства-заявника, зміни юридичної адреси, зміни затвердженої форми сертифіката. В такому випадку попередній сертифікат (атестат виробництва) і копії вилучаються у заявника, і реєструються і видається новий сертифікат (атестат виробництва) з новим номером, з терміном дії з моменту реєстрації до кінця дії попереднього сертифіката (атестата виробництва).


поделиться